Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahimong usa ka Magbubuntog

Rev. Paul J. Bucknell

0
Followers
0
Plays
Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahimong usa ka Magbubuntog

Visaya and Cebuano: Two Christian seminars: (1) Ang Agos: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan, and (2) Mahimong usa ka Magbubuntog

Rev. Paul J. Bucknell

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Two full audio/video quality discipleship seminars with slides translated from English into Visaya (Cebuano). Katuyoan niining Pastor seminar mahitungod sa Pagkatinon-an Pagsangkap sa bibliyanhon kalidad sa pagpanudlo sa pagkatinon-an ug Kristohanong pagmatoto sa mga pangulo sa simbahan aron sa pagtabang sa pagpasabot ug pag-ugmad sa pagpatubo sa simbahan.Kining unang han’ay mao ang sentro sa pagpasundayag sa Ang Pag-agos gikan sa 1 Juan 2:12-14 Ug makahimo ang mga pangulo sa paghatud sa spirituhanon pagtubo niadtong bisan kinsa ang ana-a sa ikatulong ang-ang. Pagkab-ot Luyo sa Pagkauyamot: Mahimong usa ka Magbubuntog. https://www.foundationsforfreedom.net or store: https://www.foundationsforfreedom.net/Help/Store/Shop_BFF.html

Latest Episodes

Cebuano - Visaya D2#10/10 Audio: Ingon nga Magbubuntog- Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: May dapit bas a imong problema nga wala nahisgutan? Kini nga sesyon nagahatag pagpakita ug pagsaysay nga masayon sa magbubuntog nga mga prinsepyo aron maka angkon ug kadaugan sa matag bahin sa kinabuhi nga malisod samtang magapanambagon sa uban. Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

65 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#10/10 Audio: Ingon nga Magbubuntog- Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#09/10 Audio: Pagbuntog sa Kasub-anan: Pagdawat sa Paglaom sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Paglantaw para sa matabang gikan sa kasub-anan? Susiha ang gamut nga tinubdan sa mga kahiubos ug kasub-anan gikan sa kabahin sa Biblia. Pagbuntog sa kasub-anan, ug ang Ginoo magamit sa Iyang Paglaom diha kanimo nga madala kini ngadto sa uban! Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

91 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#09/10 Audio: Pagbuntog sa Kasub-anan: Pagdawat sa Paglaom sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#08/10 Audio: Pagbuntog sa Kasuko: Pagbaton sa Pailob sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Bisan supak sa atong nasinati, kasuko mahimong mapugngan. Pagkat-on sa emosyonal ug spiritual nga sitwasyon sa kasuko ug kalulot, pailob ug kaluoy nga masmaayo kay sa pagka arogante nga pagtagad ngadto sa uban. Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

68 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#08/10 Audio: Pagbuntog sa Kasuko: Pagbaton sa Pailob sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#07/10 Audio:Pagbuntog sa mga Kailibgon: Mogakos Ngadto sa Gugma sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Nakasulay ka naba nga nakabuntog sa mga kailibgon? Ang anino sa kinatibuk-an nagabilin ug daghang mga sagbot, kaulaw,ug kapildihan. Pagkat-on kon unsaon epectibo ang kini nga panagaway niini nga mga kailibgon pinaagi sa gahom sa pagkakontento! Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

60 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#07/10 Audio:Pagbuntog sa mga Kailibgon: Mogakos Ngadto sa Gugma sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#06/10 Audio: Pagbuntog sa Garbo uban ang Pagpaubos - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Ang Garbo usa ka dako nga kaaway sa tawo. Itugyan man nato ang tanan natong kasal-anan, apan ang garbo nagabaton ug dagkong kadautan pinaagi sa pagpugong kanato gikan sa tinuod nga paghinolsol ug pagmugna ug mga pader, nga nagapugong kanato sa pagpakig-uli. Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

53 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#06/10 Audio: Pagbuntog sa Garbo uban ang Pagpaubos - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#05/10 Audio: Pagbuntog sa Kabalaka: Sa Pagpanagiya sa Kalinaw sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Ang Kabalaka makaapekto! Pagdiskobre unsaon nga makabuntog sa kabalaka pinaagi sa pagpangita sa kalinaw sa Dios. Pagkat-on unsa nga mga lakang sa pagpangita sa Kalinaw sa Dios! Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

74 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#05/10 Audio: Pagbuntog sa Kabalaka: Sa Pagpanagiya sa Kalinaw sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#04/10 Audio: Away Padulong sa Kadaugan - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Insakto nga pagsabot/pagintindi ug paghimo sa Espirituhanong pakigaway maoy una ngadto sa paglig-on sa Kristohanong pagtubo. Pagkat-on sa mga proseso pinaagi sa usa nga nagmadaugon sa pagpakigaway niini nga Espirituhanong panagaway! Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

78 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#04/10 Audio: Away Padulong sa Kadaugan - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#03/10 Audio: Pagbaton ug Kusog - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio:Ang Dios nagasulti ngadto sa iyang katawhan pinaagi sa Iyang Pulong ug paggamit sa kamatooran nga nagahatag kanila ug kagawasan. Ang kamatooran nagapalig-on sa imong pagtoo ug epektibong nakig-away sa mga pagduhaduha nga gihatag pinaagi sa usa ka dautan. Pagkat-on kon gi-unsa sa Dios pagpakigsulti diha kanimo. Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

55 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#03/10 Audio: Pagbaton ug Kusog - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#02/10 Audio: Pagkaplag sa imong Paga Pili-on - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Ngano nga ang mga magtoo mutapos uban sa pagkauyamot ug lay nga kinabuhi labaw kay sa kay sa kinabuhi nga napuno kang Kristo? Ang Pagdiskobre sa mga pagpili nagapakita kon unsaon nga ang atong mga pagpili nga adunay kalabutan sa atong paglaom ug pagsalig. Mao kini ang patukuranan nga Sesyon nga nagagiya ngadto sa mga mahinongdanon kalambo-an diha sa atong mga kinabuhi. Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

52 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#02/10 Audio: Pagkaplag sa imong Paga Pili-on - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#01/10 Audio: Ang Espiritu sa Magbubuntog - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Ang Espiritu sa Magbubuntog nagapakita sa kamahinungdanon sa paglaom ug unsaon nga makabaton sa lig-on nga pagsalig diha sa pulong sa Dios aron nga kitang tanan makalihok ngadto sa atong Espirituhanong paghamtong ngadto sa tibuok nga pagkahamtong. Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

62 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#01/10 Audio: Ang Espiritu sa Magbubuntog - Mahimong usa ka Magbubuntog
the END

Latest Episodes

Cebuano - Visaya D2#10/10 Audio: Ingon nga Magbubuntog- Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: May dapit bas a imong problema nga wala nahisgutan? Kini nga sesyon nagahatag pagpakita ug pagsaysay nga masayon sa magbubuntog nga mga prinsepyo aron maka angkon ug kadaugan sa matag bahin sa kinabuhi nga malisod samtang magapanambagon sa uban. Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

65 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#10/10 Audio: Ingon nga Magbubuntog- Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#09/10 Audio: Pagbuntog sa Kasub-anan: Pagdawat sa Paglaom sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Paglantaw para sa matabang gikan sa kasub-anan? Susiha ang gamut nga tinubdan sa mga kahiubos ug kasub-anan gikan sa kabahin sa Biblia. Pagbuntog sa kasub-anan, ug ang Ginoo magamit sa Iyang Paglaom diha kanimo nga madala kini ngadto sa uban! Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

91 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#09/10 Audio: Pagbuntog sa Kasub-anan: Pagdawat sa Paglaom sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#08/10 Audio: Pagbuntog sa Kasuko: Pagbaton sa Pailob sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Bisan supak sa atong nasinati, kasuko mahimong mapugngan. Pagkat-on sa emosyonal ug spiritual nga sitwasyon sa kasuko ug kalulot, pailob ug kaluoy nga masmaayo kay sa pagka arogante nga pagtagad ngadto sa uban. Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

68 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#08/10 Audio: Pagbuntog sa Kasuko: Pagbaton sa Pailob sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#07/10 Audio:Pagbuntog sa mga Kailibgon: Mogakos Ngadto sa Gugma sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Nakasulay ka naba nga nakabuntog sa mga kailibgon? Ang anino sa kinatibuk-an nagabilin ug daghang mga sagbot, kaulaw,ug kapildihan. Pagkat-on kon unsaon epectibo ang kini nga panagaway niini nga mga kailibgon pinaagi sa gahom sa pagkakontento! Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

60 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#07/10 Audio:Pagbuntog sa mga Kailibgon: Mogakos Ngadto sa Gugma sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#06/10 Audio: Pagbuntog sa Garbo uban ang Pagpaubos - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Ang Garbo usa ka dako nga kaaway sa tawo. Itugyan man nato ang tanan natong kasal-anan, apan ang garbo nagabaton ug dagkong kadautan pinaagi sa pagpugong kanato gikan sa tinuod nga paghinolsol ug pagmugna ug mga pader, nga nagapugong kanato sa pagpakig-uli. Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

53 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#06/10 Audio: Pagbuntog sa Garbo uban ang Pagpaubos - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#05/10 Audio: Pagbuntog sa Kabalaka: Sa Pagpanagiya sa Kalinaw sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Ang Kabalaka makaapekto! Pagdiskobre unsaon nga makabuntog sa kabalaka pinaagi sa pagpangita sa kalinaw sa Dios. Pagkat-on unsa nga mga lakang sa pagpangita sa Kalinaw sa Dios! Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

74 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#05/10 Audio: Pagbuntog sa Kabalaka: Sa Pagpanagiya sa Kalinaw sa Dios - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#04/10 Audio: Away Padulong sa Kadaugan - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Insakto nga pagsabot/pagintindi ug paghimo sa Espirituhanong pakigaway maoy una ngadto sa paglig-on sa Kristohanong pagtubo. Pagkat-on sa mga proseso pinaagi sa usa nga nagmadaugon sa pagpakigaway niini nga Espirituhanong panagaway! Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

78 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#04/10 Audio: Away Padulong sa Kadaugan - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#03/10 Audio: Pagbaton ug Kusog - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio:Ang Dios nagasulti ngadto sa iyang katawhan pinaagi sa Iyang Pulong ug paggamit sa kamatooran nga nagahatag kanila ug kagawasan. Ang kamatooran nagapalig-on sa imong pagtoo ug epektibong nakig-away sa mga pagduhaduha nga gihatag pinaagi sa usa ka dautan. Pagkat-on kon gi-unsa sa Dios pagpakigsulti diha kanimo. Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

55 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#03/10 Audio: Pagbaton ug Kusog - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#02/10 Audio: Pagkaplag sa imong Paga Pili-on - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Ngano nga ang mga magtoo mutapos uban sa pagkauyamot ug lay nga kinabuhi labaw kay sa kay sa kinabuhi nga napuno kang Kristo? Ang Pagdiskobre sa mga pagpili nagapakita kon unsaon nga ang atong mga pagpili nga adunay kalabutan sa atong paglaom ug pagsalig. Mao kini ang patukuranan nga Sesyon nga nagagiya ngadto sa mga mahinongdanon kalambo-an diha sa atong mga kinabuhi. Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

52 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#02/10 Audio: Pagkaplag sa imong Paga Pili-on - Mahimong usa ka Magbubuntog

Cebuano - Visaya D2#01/10 Audio: Ang Espiritu sa Magbubuntog - Mahimong usa ka Magbubuntog

Audio: Ang Espiritu sa Magbubuntog nagapakita sa kamahinungdanon sa paglaom ug unsaon nga makabaton sa lig-on nga pagsalig diha sa pulong sa Dios aron nga kitang tanan makalihok ngadto sa atong Espirituhanong paghamtong ngadto sa tibuok nga pagkahamtong. Bilingual: English into Cebuano, Visaya.

62 min2014 NOV 4
Comments
Cebuano - Visaya D2#01/10 Audio: Ang Espiritu sa Magbubuntog - Mahimong usa ka Magbubuntog
the END
success toast
Welcome to Himalaya LearningDozens of podcourses featuring over 100 experts are waiting for you.