Himalaya: Listen. Learn. Grow.

4.8K Ratings
Open In App
title

Hidden Lights of Torah

Simon Kofman/ שלמה יצחק

0
Followers
0
Plays
Hidden Lights of Torah

Hidden Lights of Torah

Simon Kofman/ שלמה יצחק

0
Followers
0
Plays
OVERVIEWEPISODESYOU MAY ALSO LIKE

Details

About Us

Jew. Semite. Peace/Justice Activist. Student. VISION Movement.Trying to Reach and Teach Inner Worlds of Torah; Trying to Heal.Contact: Simon.kofman@gmail.comVISION Movement: https://visionmag.org/

Latest Episodes

Am Yisrael & The Nations: The Soul of Israel is Pure(Orot Yisroel 5:6, Rav Kook)

Rav Kook: The Jews and the Nations of the World The VISION movement is a coalition of grassroots organizations committed to inspiring a new vision for our current chapter of Jewish history. Our partners and affiliates share a commitment to Jewish liberation as a means of pursuing justice for all peoples and a better world in accordance with the values of Israel’s sacred tradition. In this series, we will be approaching the subject of the ideal relationship and dynamic between the Jewish people and the Nations of the World through looking at the thought of Rabbi Avraham Isaac HaKohen Kook's 15 essays in the 5th chapter of his work "Orot." For more on the Vision movement visit our magazine here: visionmag.org/ כל ציורי העולם לא חשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם, מקצה תבל ועד קצהו, לא הגיעו להעביב אפילו נקודה אחת של יפעת האורה האלהית החפשית של כנסת ישראל. תמימה היא, תמימה אשר לא עלה עליה עול, בתולה ואיש לא ידעה, נפלה ולא תוסיף לנפול קום בתולת ישראל. זאת היא אמתתה של הנחמה העליונה המוצצה במערבא.

31 minAUG 6
Comments
Am Yisrael & The Nations: The Soul of Israel is Pure(Orot Yisroel 5:6, Rav Kook)

Am Yisrael & The Nations: Moral Societies & Accepting Rebuke(Orot Yisroel 5:5, Rav Kook)

Rav Kook: The Jews and the Nations of the World The VISION movement is a coalition of grassroots organizations committed to inspiring a new vision for our current chapter of Jewish history. Our partners and affiliates share a commitment to Jewish liberation as a means of pursuing justice for all peoples and a better world in accordance with the values of Israel’s sacred tradition. In this series, we will be approaching the subject of the ideal relationship and dynamic between the Jewish people and the Nations of the World through looking at the thought of Rabbi Avraham Isaac HaKohen Kook's 15 essays in the 5th chapter of his work "Orot." For more on the Vision movement visit our magazine here: visionmag.org/ להיות יונק מזיו האלהות, במובנה הטהור העליון, שרוממות מעלתה היא הענוה של "תכלית הידיעה שלא נדע", ועם כל זה, למרות מה שידיעה זו היא שלילית, תהיה הנשמה מלאה ומתמלאת תמיד בכל עת ועונה ציורים אלהיים חדשים, מעדנים ומרוממים, - לזה דרוש שיהיו כל חוגי ההרגשות והמחשבות מתאימים אל היניקה של החמדה והעריגה האלהית. ולזה אין די במעשים הפרטיים שיהיו רצויים, ומשוקלים בשקל של מוסר מאיר ומתוקן, כ"א גם שהרגשות הפנימיות, המתרוצצות מאיליהן בתוך הנשמה, יהיו מבונים על בסיס האור והשלימות. ודבר זה אי אפשר כ"א כשתהי' ג"כ האומה, שממנה היחיד בא, כולה מיוסדת ברוחניותה על הטוב והאור האלהי, שאז מתאימות הרגשות הבאות לאדם מצד לאומיותו אל האור הטהור של המוסר היחידי העליון. אבל אם האומה היא רשעה בתכונתה, אי אפשר שהיחיד היוצא ממנה יהיה כולו בר וטהור, כי הרגשות הלאומיות מוכרחות להטיל בו את זוהמתן. להדריך נפשות, שהן מלאות זוהמא ונטיות רשעיות, אי אפשר באור הזיו האלהי כי אם ע"י עילום גדול, וכל שהרשעה יותר שלטת כך העילום צריך להיות יותר מעובה. הירידה שלנו מפני החטא גרמה גם בנו עביבות גדולה, שהשלילה הבאה בעקבתא דמשיחא, ועמה החוצפה, היא מכוונת מצד תכסיס ההנהגה העליון לטהר את המשך הזיו העליון מכל סיג של ציורים חיוביים בתוך העצמיות האלהית העליונה, אבל בתוכיות תכונתנו נמצאת היכולת לחיות באור ד' הבהיר, ולהמשיך על ידו הדרכות כוללות ופרטיות, ע"י הלבשות יפות שאינן פוגמות את האור כ"א מתקנות אותו למראה עינים. אבל בעולם כולו, במובן האומות שבתוכו, אין גם אומה אחת המוכשרת לזה. ע"כ מוכרח הערפל לכסות לאומים. רק כשנהיה מה שאנו צריכים להיות, תשוב להאנושיות הסגולה העליונה, שהתמצית שלה תהיה מסוגלה לאור הרוחני הגנוז בתכונתה, וממילא תתרומם כולה ובגאון תכיר את האושר שלה, במה שזכתה שהחלק היותר מוכשר שבה יהיה ממולא באור האלהי הזך, וע"י השפעתן תדע בכללותה איך להתרומם לפי מדתה.

42 minJUL 23
Comments
Am Yisrael & The Nations: Moral Societies & Accepting Rebuke(Orot Yisroel 5:5, Rav Kook)

Am Yisrael & The Nations: Humility & The Confines of Knowledge (Orot Yisroel 5:4, Rav Kook)

Rav Kook: The Jews and the Nations of the World The VISION movement is a coalition of grassroots organizations committed to inspiring a new vision for our current chapter of Jewish history. Our partners and affiliates share a commitment to Jewish liberation as a means of pursuing justice for all peoples and a better world in accordance with the values of Israel’s sacred tradition. In this series, we will be approaching the subject of the ideal relationship and dynamic between the Jewish people and the Nations of the World through looking at the thought of Rabbi Avraham Isaac HaKohen Kook's 15 essays in the 5th chapter of his work "Orot." For more on the Vision movement: visionmag.org/ כל דעה כוזבת, המהרסת את העולם, נובעת ע"פ רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות, שזה גורם לנפילה והשתברות. עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלהות בחושים, וירדה לשפלותה. כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות, ולא קנתה ההכנות הדרושות, שהן דרכי הדעה וההרגשה, המכשרת את האדם להיות מבקר בהיכל ד'. הנטיה מקו המקורי, ממקורם של ישראל, יש לה תמיד מעין עבודה זרה, דהיינו חפץ ופועל לצייר את האלהות בהכרה מוחלטת חיובית. רק גילוי האלהות שע"י מדת הענוה הגדולה של משה רבנו ע"ה למד לו, כי "לא יראני האדם וחי" ו"לא תוכל לראות את פני". זאת היא תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת האלהים, שידע את חלק הידיעה ואת אי אפשרותה במילואה, שע"י כן תהיה תמיד ההתעלות שבה, ע"י החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. הנצרות חשבה, שהיא יודעת את האלהים. היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי, ע"פ אותה המדה שהיתה יכולה להשתער בימי התגלותה. ומן הדמיון שיש לה ידיעה, במה שאין לה ולכל נוצר כל מושג, והרגשה במה שאי אפשר להרגיש, התקרבה, בטבעה לאליליות, ונסתבכה במושגים אליליים כ"כ, עד שלא תוכל להנקות מהם כ"א ע"י שברון גמור בעצמותה, שיגרום ביטול צורתה והשבת חלקיה הטובים למקור שמשם לוקחו, שהוא אוצר התורה ואור ישראל. מה שהיא הנצרות ביחם אל החסד והמוסר, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלהות ומרגישתה, כן היא המושלמניות ביחס אל החכמה והגבורה, שהיא חושבת שהכירה בהם את העצמיות של האלהות, ועל זה בנתה את יסודה. אמנם חכמה וגבורה מחזיקות את המעמד בלב בצורה יותר אמיצה מחסד ואהבה, המרככים אותו ומביאים לנטות פנים לכל צד. על כן תוכל המושלמניות להחזיק יותר מעמד בריחוק מהאליליות, ולא תשא פנים להרגשת הלב, שע"י שיתוף של ציורים וסמלים ודעות חלושות תוכל למצא את הרוך שהיא חפצה. אבל בכל זה לא תוכל להחזיק מעמד קבוע, ואין בינה לבין האליליות חיץ הגיוני. כי האלהות המובנת והניכרת ע"פ מדה נבראת, כחכמה וגבורה. וכל מיני מעלות כאלה, ממה שהפה והלב של האדם המוגבל יכול לדבר ולחשוב, היא בעצמה תכונה של אליליות, מפני שקרותה והעדר מציאותה, ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת, שצדקה ממנה כשנעריך את שתיהן אל המושג האמיתי של האלהות. כי ההעדר והשלילה הם סוף כל סוף סוביקטיביים לאדם, ובזה הם אמת, שכל מה שהאדם משיג, משער ומשכיל, באופן חיובי, הכל הוא שלול ואפוס מאמתת האלהות, מפני שההגבלה והאפסיות הנן הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים, ממה שתהי מוצצת בהן ההתעצמות של ההויה והישות, שהן במציאות הנבראים רק מפני הופעת האלהות עליה ולא מצד עצמה. ע"כ יסוד דעת אלהים העומדת לעד היא האלהות המתעלה על כל התבונה וההרגשה, והחתומה בתוך התבונה וההרגשה בחותם של הענוה, ושל אי אפשריות ההשגה. ודוקא מצד זה היא גדולה בפעולתה על החיים. היא מישרת אותם, מעלה אותם תמיד עדי עד, וכל החיים כולם, וכל התנועות החפשיות שבעולם הרוחני והחמרי, בעולם הפרטי והכללי, מוצאים דוקא בה את תפקידם. אמנם כדי להיות אומה שלמה יכולה להתפרנס במזון רוחני דק ונאצל כזה, בפנימיות נשמתה, צריך לזה הכשר גדול מאד, הכשר גזעי והכשר מוסרי והכשר הסתורי, וכל אלה נשלמו רק בכנסת ישראל. "אך עמי המה בנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע"

54 minJUL 3
Comments
Am Yisrael & The Nations: Humility & The Confines of Knowledge (Orot Yisroel 5:4, Rav Kook)

Rav Kook: The Inner Scream Of The Soul Within(Orot Yisrael U’T’ḥiyato 32)

Rav Kook in the 32nd piece in Orot Yisrael U’T’ḥiyato describes the inner scream and cry of the soul to be heard and redeemed by the individual and the Nation of Israel. הפלגים יבלי המים של החיים העליונים של הנשמה הטהורה, במעמקים הם זורמים, במעמקי הטבע הגופני ובתחתית הבשר והדם הנם הומים ורועשים, אמנם מתפרצים הם אל על, צועקים ובוכים, מתנודדים וקובלים, מתאמצים ומתפתלים הם באין הרף לעלות אל הרום, להגלות בצורה מאירה חיה חיים שלמים, מלאים זיו הוד ופאר הדרת גבורת קדשי קדשים. אשרי האיש, השומע את קול נשמתו מתוך מעמקיו, ואשרי העם המאזין את הד הקול של הנשמה הכללית שלו, איך היא מתגעשת מתוך מעמקיה, ואשרי המקשיב הטהור אשר יקשיב את בת הקול של כל היצור הקורא מתוך מעמקיו להתגלות בהירה עליונה, טהורה וקדושה, אורו של משיח נתון בכלאי היסורים של עמקי העמקים, ובעת קץ גאולה, בעת אשר רק קו אחד יגלה בתכונה של איזו זהרורית אורה להחיש ישועה כללית לבית ישראל, יגלו ויחשפו אלה הסמנים המורים על צעקת העומק, ומתוך כל התנועות הכלליות והפרטיות, הנפשיות והגופניות, יוקשב אותו הקול האדיר והחזק, "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם על בניה כי איננו". והקול עולה ומתעלה בתכונות חיים ומעשה, בתכונות רעיון ומחשבה, בתכונות המון גוים ורוח עריצים, בתכונות נפשות כמהות, עורגות ומקוות, בתכונות חולמי חלומות כועסים ומתקצפים, בתכונות אנשי ישוב ומתינות, בונים ומשכללים, בתכונות אנשי קדש משקיפים ומקוים, פועלים וצופים ישועה וגאולה, ומכולם יעלו ויגלו זרמי אפיקי הנחלים של המעמקים, שכולם אומרים אותה התשועה המנחמת: "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאם ד', ושבו מארץ אויב, ויש תקוה לאחריתך, נאם ד', ושבו בנים לגבולם".

34 minJUN 22
Comments
Rav Kook: The Inner Scream Of The Soul Within(Orot Yisrael U’T’ḥiyato 32)

Am Yisrael & The Nations: Universalism & the Union of Action + Spirit(Orot Yisroel 5:3, Rav Kook)

Rav Kook: The Jews and the Nations of the World The VISION movement is a coalition of grassroots organizations committed to inspiring a new vision for our current chapter of Jewish history. Our partners and affiliates share a commitment to Jewish liberation as a means of pursuing justice for all peoples and a better world in accordance with the values of Israel’s sacred tradition. In this series, we will be approaching the subject of the ideal relationship and dynamic between the Jewish people and the Nations of the World through looking at the thought of Rabbi Avraham Isaac HaKohen Kook's 15 essays in the 5th chapter of his work "Orot." For more on the Vision movement: visionmag.org/ הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך יחושי. רוח מיוחד דורש להספקתו מעשים מיוחדים. אבל לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה, המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב ואינם נת...

49 minJUN 19
Comments
Am Yisrael & The Nations: Universalism & the Union of Action + Spirit(Orot Yisroel 5:3, Rav Kook)

Am Yisrael & The Nations: Collecting Sparks of Goodness from the World(Orot Yisroel 5:2, Rav Kook)

Rav Kook: The Jews and the Nations of the World The VISION movement is a coalition of grassroots organizations committed to inspiring a new vision for our current chapter of Jewish history. Our partners and affiliates share a commitment to Jewish liberation as a means of pursuing justice for all peoples and a better world in accordance with the values of Israel’s sacred tradition. In this series, we will be approaching the subject of the ideal relationship and dynamic between the Jewish people and the Nations of the World through looking at the thought of Rabbi Avraham Isaac HaKohen Kook's 15 essays in the 5th chapter of his work "Orot." For more on the Vision movement: https://visionmag.org/ צדקה עשה הקב"ה עם עולמו, מה שלא נתן כל הכשרונות במקום אחד, לא באיש אחד ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד ולא בעולם אחד, כי אם מפוזרים הם הכשרונות, והכרח השלמות, שהו...

40 minJUN 10
Comments
Am Yisrael & The Nations: Collecting Sparks of Goodness from the World(Orot Yisroel 5:2, Rav Kook)

Am Yisrael & The Nations: Nation, Land & Torah (Orot Yisroel 5:1, Rav Kook)

Rav Kook: The Jews and the Nations of the World The VISION movement is a coalition of grassroots organizations committed to inspiring a new vision for our current chapter of Jewish history. Our partners and affiliates share a commitment to Jewish liberation as a means of pursuing justice for all peoples and a better world in accordance with the values of Israel’s sacred tradition. In this series, we will be approaching the subject of the ideal relationship and dynamic between the Jewish people and the Nations of the World through looking at the thought of Rabbi Avraham Isaac HaKohen Kook's 15 essays in the 5th chapter of his work "Orot." For more on the Vision movement: https://visionmag.org/ כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד, ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ...

27 minJUN 2
Comments
Am Yisrael & The Nations: Nation, Land & Torah (Orot Yisroel 5:1, Rav Kook)

Yom Ha'atzmaut: Rav Kook on Maschiach Ben Yosef & Maschiach Ben David (Particularism & Universalism)

In preparation for Yom Ha'atzmuat we learned a piece from Rav Kook (Mamraya Harayah, The Eulogy in Jerusalem) where Rav Kook, in his eulogy for Binyamin Ze'ev Herzl, the founder of political Zionism, discusses the difference between Maschiach Ben Yosef and Maschiach Ben David. We also learned a piece (Orot Yisrael, 6:6) that echoed a similar theme, how the force of Maschiach Ben Yosef must die and the force of Maschiach Ben David must reign.

42 minAPR 27
Comments
Yom Ha'atzmaut: Rav Kook on Maschiach Ben Yosef & Maschiach Ben David (Particularism & Universalism)

Aish Kodesh Parshat מצורע: Faith in G-d's Goodness & Knowing That We Don't Know

Torah on Parshat Metzorah from the sefer Aish Kodesh, the Pieseczna Rebbe's collection of near weekly sermons to his holy flock from within the destruction of the Warsaw Ghetto, on Yom Hazikaron laShoah ve-laG'vurah, a day that celebrates the inner strength of the survivors and those who fought back against the Nazi destruction. The Rebbe discusses how concealed within destruction is Redemption, and one must try to believe that everything that happens is for the good. We also looked at 2 Torah teachings from Rebbe Nachman of Breslov who reiterated the Rebbe's messages regrading the limits of knowledge and the power of faith in G-d's goodness. (Sichot Haran 3; Likutie Moharan 4:1)

31 minAPR 22
Comments
Aish Kodesh Parshat מצורע: Faith in G-d's Goodness & Knowing That We Don't Know

Rav Kook on the Loss + Re-emergence of the 12 Tribes of Israel (Orot Yisrael U’T’ḥiyato 27)

Shlomo Yitzchak and Eliyahu Yekutiel learn a piece in Orot where Rav Kook discusses the importance of the dissolution of the 12 tribes of Israel as a way to unite Am Yisroel under one consciousness, with the goal of tribal re-emergence in order to reawaken the full spectrum and color of the Jewish People. שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. על ידי הזכרון של חלוק השבטים היתה הגלות גורמת, שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה, וארס הנכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. אמנם ע"י השכחה הזאת של ההתפרטות נתרבה הבלבול והערבוב, לא רק התפלות המיוחדות וראויות לכל שבט שבט בפני עצמו בתקון העולם נתבלבלו, כי אם כל ערכי החיים, הפנימיים והחיצונים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלמודים, המנה...

40 minAPR 14
Comments
Rav Kook on the Loss + Re-emergence of the 12 Tribes of Israel (Orot Yisrael U’T’ḥiyato 27)

Latest Episodes

Am Yisrael & The Nations: The Soul of Israel is Pure(Orot Yisroel 5:6, Rav Kook)

Rav Kook: The Jews and the Nations of the World The VISION movement is a coalition of grassroots organizations committed to inspiring a new vision for our current chapter of Jewish history. Our partners and affiliates share a commitment to Jewish liberation as a means of pursuing justice for all peoples and a better world in accordance with the values of Israel’s sacred tradition. In this series, we will be approaching the subject of the ideal relationship and dynamic between the Jewish people and the Nations of the World through looking at the thought of Rabbi Avraham Isaac HaKohen Kook's 15 essays in the 5th chapter of his work "Orot." For more on the Vision movement visit our magazine here: visionmag.org/ כל ציורי העולם לא חשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם, מקצה תבל ועד קצהו, לא הגיעו להעביב אפילו נקודה אחת של יפעת האורה האלהית החפשית של כנסת ישראל. תמימה היא, תמימה אשר לא עלה עליה עול, בתולה ואיש לא ידעה, נפלה ולא תוסיף לנפול קום בתולת ישראל. זאת היא אמתתה של הנחמה העליונה המוצצה במערבא.

31 minAUG 6
Comments
Am Yisrael & The Nations: The Soul of Israel is Pure(Orot Yisroel 5:6, Rav Kook)

Am Yisrael & The Nations: Moral Societies & Accepting Rebuke(Orot Yisroel 5:5, Rav Kook)

Rav Kook: The Jews and the Nations of the World The VISION movement is a coalition of grassroots organizations committed to inspiring a new vision for our current chapter of Jewish history. Our partners and affiliates share a commitment to Jewish liberation as a means of pursuing justice for all peoples and a better world in accordance with the values of Israel’s sacred tradition. In this series, we will be approaching the subject of the ideal relationship and dynamic between the Jewish people and the Nations of the World through looking at the thought of Rabbi Avraham Isaac HaKohen Kook's 15 essays in the 5th chapter of his work "Orot." For more on the Vision movement visit our magazine here: visionmag.org/ להיות יונק מזיו האלהות, במובנה הטהור העליון, שרוממות מעלתה היא הענוה של "תכלית הידיעה שלא נדע", ועם כל זה, למרות מה שידיעה זו היא שלילית, תהיה הנשמה מלאה ומתמלאת תמיד בכל עת ועונה ציורים אלהיים חדשים, מעדנים ומרוממים, - לזה דרוש שיהיו כל חוגי ההרגשות והמחשבות מתאימים אל היניקה של החמדה והעריגה האלהית. ולזה אין די במעשים הפרטיים שיהיו רצויים, ומשוקלים בשקל של מוסר מאיר ומתוקן, כ"א גם שהרגשות הפנימיות, המתרוצצות מאיליהן בתוך הנשמה, יהיו מבונים על בסיס האור והשלימות. ודבר זה אי אפשר כ"א כשתהי' ג"כ האומה, שממנה היחיד בא, כולה מיוסדת ברוחניותה על הטוב והאור האלהי, שאז מתאימות הרגשות הבאות לאדם מצד לאומיותו אל האור הטהור של המוסר היחידי העליון. אבל אם האומה היא רשעה בתכונתה, אי אפשר שהיחיד היוצא ממנה יהיה כולו בר וטהור, כי הרגשות הלאומיות מוכרחות להטיל בו את זוהמתן. להדריך נפשות, שהן מלאות זוהמא ונטיות רשעיות, אי אפשר באור הזיו האלהי כי אם ע"י עילום גדול, וכל שהרשעה יותר שלטת כך העילום צריך להיות יותר מעובה. הירידה שלנו מפני החטא גרמה גם בנו עביבות גדולה, שהשלילה הבאה בעקבתא דמשיחא, ועמה החוצפה, היא מכוונת מצד תכסיס ההנהגה העליון לטהר את המשך הזיו העליון מכל סיג של ציורים חיוביים בתוך העצמיות האלהית העליונה, אבל בתוכיות תכונתנו נמצאת היכולת לחיות באור ד' הבהיר, ולהמשיך על ידו הדרכות כוללות ופרטיות, ע"י הלבשות יפות שאינן פוגמות את האור כ"א מתקנות אותו למראה עינים. אבל בעולם כולו, במובן האומות שבתוכו, אין גם אומה אחת המוכשרת לזה. ע"כ מוכרח הערפל לכסות לאומים. רק כשנהיה מה שאנו צריכים להיות, תשוב להאנושיות הסגולה העליונה, שהתמצית שלה תהיה מסוגלה לאור הרוחני הגנוז בתכונתה, וממילא תתרומם כולה ובגאון תכיר את האושר שלה, במה שזכתה שהחלק היותר מוכשר שבה יהיה ממולא באור האלהי הזך, וע"י השפעתן תדע בכללותה איך להתרומם לפי מדתה.

42 minJUL 23
Comments
Am Yisrael & The Nations: Moral Societies & Accepting Rebuke(Orot Yisroel 5:5, Rav Kook)

Am Yisrael & The Nations: Humility & The Confines of Knowledge (Orot Yisroel 5:4, Rav Kook)

Rav Kook: The Jews and the Nations of the World The VISION movement is a coalition of grassroots organizations committed to inspiring a new vision for our current chapter of Jewish history. Our partners and affiliates share a commitment to Jewish liberation as a means of pursuing justice for all peoples and a better world in accordance with the values of Israel’s sacred tradition. In this series, we will be approaching the subject of the ideal relationship and dynamic between the Jewish people and the Nations of the World through looking at the thought of Rabbi Avraham Isaac HaKohen Kook's 15 essays in the 5th chapter of his work "Orot." For more on the Vision movement: visionmag.org/ כל דעה כוזבת, המהרסת את העולם, נובעת ע"פ רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות, שזה גורם לנפילה והשתברות. עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלהות בחושים, וירדה לשפלותה. כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות, ולא קנתה ההכנות הדרושות, שהן דרכי הדעה וההרגשה, המכשרת את האדם להיות מבקר בהיכל ד'. הנטיה מקו המקורי, ממקורם של ישראל, יש לה תמיד מעין עבודה זרה, דהיינו חפץ ופועל לצייר את האלהות בהכרה מוחלטת חיובית. רק גילוי האלהות שע"י מדת הענוה הגדולה של משה רבנו ע"ה למד לו, כי "לא יראני האדם וחי" ו"לא תוכל לראות את פני". זאת היא תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת האלהים, שידע את חלק הידיעה ואת אי אפשרותה במילואה, שע"י כן תהיה תמיד ההתעלות שבה, ע"י החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. הנצרות חשבה, שהיא יודעת את האלהים. היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי, ע"פ אותה המדה שהיתה יכולה להשתער בימי התגלותה. ומן הדמיון שיש לה ידיעה, במה שאין לה ולכל נוצר כל מושג, והרגשה במה שאי אפשר להרגיש, התקרבה, בטבעה לאליליות, ונסתבכה במושגים אליליים כ"כ, עד שלא תוכל להנקות מהם כ"א ע"י שברון גמור בעצמותה, שיגרום ביטול צורתה והשבת חלקיה הטובים למקור שמשם לוקחו, שהוא אוצר התורה ואור ישראל. מה שהיא הנצרות ביחם אל החסד והמוסר, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלהות ומרגישתה, כן היא המושלמניות ביחס אל החכמה והגבורה, שהיא חושבת שהכירה בהם את העצמיות של האלהות, ועל זה בנתה את יסודה. אמנם חכמה וגבורה מחזיקות את המעמד בלב בצורה יותר אמיצה מחסד ואהבה, המרככים אותו ומביאים לנטות פנים לכל צד. על כן תוכל המושלמניות להחזיק יותר מעמד בריחוק מהאליליות, ולא תשא פנים להרגשת הלב, שע"י שיתוף של ציורים וסמלים ודעות חלושות תוכל למצא את הרוך שהיא חפצה. אבל בכל זה לא תוכל להחזיק מעמד קבוע, ואין בינה לבין האליליות חיץ הגיוני. כי האלהות המובנת והניכרת ע"פ מדה נבראת, כחכמה וגבורה. וכל מיני מעלות כאלה, ממה שהפה והלב של האדם המוגבל יכול לדבר ולחשוב, היא בעצמה תכונה של אליליות, מפני שקרותה והעדר מציאותה, ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת, שצדקה ממנה כשנעריך את שתיהן אל המושג האמיתי של האלהות. כי ההעדר והשלילה הם סוף כל סוף סוביקטיביים לאדם, ובזה הם אמת, שכל מה שהאדם משיג, משער ומשכיל, באופן חיובי, הכל הוא שלול ואפוס מאמתת האלהות, מפני שההגבלה והאפסיות הנן הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים, ממה שתהי מוצצת בהן ההתעצמות של ההויה והישות, שהן במציאות הנבראים רק מפני הופעת האלהות עליה ולא מצד עצמה. ע"כ יסוד דעת אלהים העומדת לעד היא האלהות המתעלה על כל התבונה וההרגשה, והחתומה בתוך התבונה וההרגשה בחותם של הענוה, ושל אי אפשריות ההשגה. ודוקא מצד זה היא גדולה בפעולתה על החיים. היא מישרת אותם, מעלה אותם תמיד עדי עד, וכל החיים כולם, וכל התנועות החפשיות שבעולם הרוחני והחמרי, בעולם הפרטי והכללי, מוצאים דוקא בה את תפקידם. אמנם כדי להיות אומה שלמה יכולה להתפרנס במזון רוחני דק ונאצל כזה, בפנימיות נשמתה, צריך לזה הכשר גדול מאד, הכשר גזעי והכשר מוסרי והכשר הסתורי, וכל אלה נשלמו רק בכנסת ישראל. "אך עמי המה בנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע"

54 minJUL 3
Comments
Am Yisrael & The Nations: Humility & The Confines of Knowledge (Orot Yisroel 5:4, Rav Kook)

Rav Kook: The Inner Scream Of The Soul Within(Orot Yisrael U’T’ḥiyato 32)

Rav Kook in the 32nd piece in Orot Yisrael U’T’ḥiyato describes the inner scream and cry of the soul to be heard and redeemed by the individual and the Nation of Israel. הפלגים יבלי המים של החיים העליונים של הנשמה הטהורה, במעמקים הם זורמים, במעמקי הטבע הגופני ובתחתית הבשר והדם הנם הומים ורועשים, אמנם מתפרצים הם אל על, צועקים ובוכים, מתנודדים וקובלים, מתאמצים ומתפתלים הם באין הרף לעלות אל הרום, להגלות בצורה מאירה חיה חיים שלמים, מלאים זיו הוד ופאר הדרת גבורת קדשי קדשים. אשרי האיש, השומע את קול נשמתו מתוך מעמקיו, ואשרי העם המאזין את הד הקול של הנשמה הכללית שלו, איך היא מתגעשת מתוך מעמקיה, ואשרי המקשיב הטהור אשר יקשיב את בת הקול של כל היצור הקורא מתוך מעמקיו להתגלות בהירה עליונה, טהורה וקדושה, אורו של משיח נתון בכלאי היסורים של עמקי העמקים, ובעת קץ גאולה, בעת אשר רק קו אחד יגלה בתכונה של איזו זהרורית אורה להחיש ישועה כללית לבית ישראל, יגלו ויחשפו אלה הסמנים המורים על צעקת העומק, ומתוך כל התנועות הכלליות והפרטיות, הנפשיות והגופניות, יוקשב אותו הקול האדיר והחזק, "קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם על בניה כי איננו". והקול עולה ומתעלה בתכונות חיים ומעשה, בתכונות רעיון ומחשבה, בתכונות המון גוים ורוח עריצים, בתכונות נפשות כמהות, עורגות ומקוות, בתכונות חולמי חלומות כועסים ומתקצפים, בתכונות אנשי ישוב ומתינות, בונים ומשכללים, בתכונות אנשי קדש משקיפים ומקוים, פועלים וצופים ישועה וגאולה, ומכולם יעלו ויגלו זרמי אפיקי הנחלים של המעמקים, שכולם אומרים אותה התשועה המנחמת: "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאם ד', ושבו מארץ אויב, ויש תקוה לאחריתך, נאם ד', ושבו בנים לגבולם".

34 minJUN 22
Comments
Rav Kook: The Inner Scream Of The Soul Within(Orot Yisrael U’T’ḥiyato 32)

Am Yisrael & The Nations: Universalism & the Union of Action + Spirit(Orot Yisroel 5:3, Rav Kook)

Rav Kook: The Jews and the Nations of the World The VISION movement is a coalition of grassroots organizations committed to inspiring a new vision for our current chapter of Jewish history. Our partners and affiliates share a commitment to Jewish liberation as a means of pursuing justice for all peoples and a better world in accordance with the values of Israel’s sacred tradition. In this series, we will be approaching the subject of the ideal relationship and dynamic between the Jewish people and the Nations of the World through looking at the thought of Rabbi Avraham Isaac HaKohen Kook's 15 essays in the 5th chapter of his work "Orot." For more on the Vision movement: visionmag.org/ הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך יחושי. רוח מיוחד דורש להספקתו מעשים מיוחדים. אבל לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה, המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב ואינם נת...

49 minJUN 19
Comments
Am Yisrael & The Nations: Universalism & the Union of Action + Spirit(Orot Yisroel 5:3, Rav Kook)

Am Yisrael & The Nations: Collecting Sparks of Goodness from the World(Orot Yisroel 5:2, Rav Kook)

Rav Kook: The Jews and the Nations of the World The VISION movement is a coalition of grassroots organizations committed to inspiring a new vision for our current chapter of Jewish history. Our partners and affiliates share a commitment to Jewish liberation as a means of pursuing justice for all peoples and a better world in accordance with the values of Israel’s sacred tradition. In this series, we will be approaching the subject of the ideal relationship and dynamic between the Jewish people and the Nations of the World through looking at the thought of Rabbi Avraham Isaac HaKohen Kook's 15 essays in the 5th chapter of his work "Orot." For more on the Vision movement: https://visionmag.org/ צדקה עשה הקב"ה עם עולמו, מה שלא נתן כל הכשרונות במקום אחד, לא באיש אחד ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד ולא בעולם אחד, כי אם מפוזרים הם הכשרונות, והכרח השלמות, שהו...

40 minJUN 10
Comments
Am Yisrael & The Nations: Collecting Sparks of Goodness from the World(Orot Yisroel 5:2, Rav Kook)

Am Yisrael & The Nations: Nation, Land & Torah (Orot Yisroel 5:1, Rav Kook)

Rav Kook: The Jews and the Nations of the World The VISION movement is a coalition of grassroots organizations committed to inspiring a new vision for our current chapter of Jewish history. Our partners and affiliates share a commitment to Jewish liberation as a means of pursuing justice for all peoples and a better world in accordance with the values of Israel’s sacred tradition. In this series, we will be approaching the subject of the ideal relationship and dynamic between the Jewish people and the Nations of the World through looking at the thought of Rabbi Avraham Isaac HaKohen Kook's 15 essays in the 5th chapter of his work "Orot." For more on the Vision movement: https://visionmag.org/ כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד, ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. ישראל בעמים, ארץ ישראל בארצות, תורת ...

27 minJUN 2
Comments
Am Yisrael & The Nations: Nation, Land & Torah (Orot Yisroel 5:1, Rav Kook)

Yom Ha'atzmaut: Rav Kook on Maschiach Ben Yosef & Maschiach Ben David (Particularism & Universalism)

In preparation for Yom Ha'atzmuat we learned a piece from Rav Kook (Mamraya Harayah, The Eulogy in Jerusalem) where Rav Kook, in his eulogy for Binyamin Ze'ev Herzl, the founder of political Zionism, discusses the difference between Maschiach Ben Yosef and Maschiach Ben David. We also learned a piece (Orot Yisrael, 6:6) that echoed a similar theme, how the force of Maschiach Ben Yosef must die and the force of Maschiach Ben David must reign.

42 minAPR 27
Comments
Yom Ha'atzmaut: Rav Kook on Maschiach Ben Yosef & Maschiach Ben David (Particularism & Universalism)

Aish Kodesh Parshat מצורע: Faith in G-d's Goodness & Knowing That We Don't Know

Torah on Parshat Metzorah from the sefer Aish Kodesh, the Pieseczna Rebbe's collection of near weekly sermons to his holy flock from within the destruction of the Warsaw Ghetto, on Yom Hazikaron laShoah ve-laG'vurah, a day that celebrates the inner strength of the survivors and those who fought back against the Nazi destruction. The Rebbe discusses how concealed within destruction is Redemption, and one must try to believe that everything that happens is for the good. We also looked at 2 Torah teachings from Rebbe Nachman of Breslov who reiterated the Rebbe's messages regrading the limits of knowledge and the power of faith in G-d's goodness. (Sichot Haran 3; Likutie Moharan 4:1)

31 minAPR 22
Comments
Aish Kodesh Parshat מצורע: Faith in G-d's Goodness & Knowing That We Don't Know

Rav Kook on the Loss + Re-emergence of the 12 Tribes of Israel (Orot Yisrael U’T’ḥiyato 27)

Shlomo Yitzchak and Eliyahu Yekutiel learn a piece in Orot where Rav Kook discusses the importance of the dissolution of the 12 tribes of Israel as a way to unite Am Yisroel under one consciousness, with the goal of tribal re-emergence in order to reawaken the full spectrum and color of the Jewish People. שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. על ידי הזכרון של חלוק השבטים היתה הגלות גורמת, שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה, וארס הנכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. אמנם ע"י השכחה הזאת של ההתפרטות נתרבה הבלבול והערבוב, לא רק התפלות המיוחדות וראויות לכל שבט שבט בפני עצמו בתקון העולם נתבלבלו, כי אם כל ערכי החיים, הפנימיים והחיצונים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלמודים, המנה...

40 minAPR 14
Comments
Rav Kook on the Loss + Re-emergence of the 12 Tribes of Israel (Orot Yisrael U’T’ḥiyato 27)
success toast
Welcome to Himalaya LearningDozens of podcourses featuring over 100 experts are waiting for you.